POLSKIE

STOWARZYSZENIE BIOTERAPEUTÓW, UZDRAWIACZY

I RADIESTETÓW W WARSZAWIE

UL. LEGENDY 6D, tel. 22 6642116

 

 

 

 

Osoba nadzorująca ubezpieczenia bioenergoterapeutów w PSBUR i PCB

Kol. Halina Kamać     tel. 602 504 318                                                       email: halina.kamac@port.allianz.pl

 


UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z

TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY NA

WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

 

Zawarta   pomiędzy T.U. Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Chocimska 17  reprezentowanym przez :

 

Agatę Skrężyna-Dudek – menagera wydziału ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Martyna Wołosz– koordynatora wydziału ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

 

a

 

                                                                                    Warszawa zwanym dalej Ubezpieczającym reprezentowanym przez:

 

.........................................................................................................

 

 

.........................................................................................................

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Niniejsza umowa ubezpieczenia oparta na warunkach szczególnych  ma zastosowanie do umów odpowiedzialności cywilnej  osób wykonujących zawód bioenergoterapeuty .

2.    Ubezpieczony – osoba wykonująca usługi z zakresu bioenergoterapii,  posiadająca  uprawnienie do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty - nr rej. zawodu 5150101 (Dz. U. Nr 48 poz.253 z dn. 20.IV.1995r.).  oraz opłacająca składkę za ubezpieczenie,

3.    Umowę zawiera się w formie grupowej, z zastrzeżeniem, że jest to umowa na rzecz osoby trzeciej, bądź w formie indywidualnej..

4.  Grupowe umowy ubezpieczenia mogą być zawierane przez:

     - izby i cechy rzemieślnicze bioenergoterapeutów,

- inne organizacje stowarzyszające bioenergoterapeutów (stowarzyszenia, zrzeszenia,  federacje itp.),

     - pracodawców.

§ 2

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą umową, postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej T.U. Allianz Polska S.A. obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, TU Allianz Polska S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową ustawową odpowiedzialność cywilną osoby ubezpieczonej za szkody rzeczowe i osobowe wynikające z nienależytego wykonania świadczonych usług.

2. TU Allianz Polska S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową bioenergoterapeutów prowadzących praktykę prywatną,  jak również praktykę w zakładach publicznych.

3.    Ochroną ubezpieczeniową objęci są bioenergoterapeuci wykonujący następujące zabiegi:

-         zabiegi bezdotykowe – pasy , działania na odległość, seanse zbiorowe,

-         dotykowe – głaski, aplikacje , implozje,

-         masaże - biomasaże ( Mau-ri, Shiatsu itp.)

-         techniki manualne na kręgosłupie ( chiropraktyka)

-         akupunktura – (igły) wykonują lekarze bioenergoterapeuci,

-         akupresura – uciski punktów energetycznych na ciele pacjenta

-         claviterapia  -  uciski tzw. Gwoździami w miejscach przepływu energii,

-         psychoterapia -  wykonują psychoterapeuci, psychiatrzy  (bioenergoterapeuci)

-         stosowanie ziół i innych środków o charakterze spożywczo-dietetycznym oraz tzw. Paraleki,

-         stosowanie ziół – bioenergoterapeuci, zielarze i dietetycy

-         inne nie wymienione praktyki z dziedziny medycyny holistycznej.

5. Jeżeli ubezpieczony , wykonująca praktykę prywatną, zatrudnia personel pomocniczy, za którego czynności ponosi odpowiedzialność, wymagane jest opłacenie składki podwyższonej o 15%.

 

§ 3

ŚWIADCZENIA

1. Z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TU Allianz Polska S.A jest obowiązane do:

1) zapłacenia odszkodowania należnego od osoby ubezpieczonej w myśl obowiązujących przepisów prawa, z tym że limit odpowiedzialności  na każde zdarzenie określony jest wysokością sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia; kilka szkód wynikających   z tego samego zdarzenia szkodowego uważa się za jedno zdarzenie;

2) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Towarzystwa celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody;

3) pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniem osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie Towarzystwa lub za jego zgodą;

4) zwroty uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększaniu się szkody.

 

 

 

 

 

§ 4

WYŁĄCZENIA

1. TU Allianz Polska S.A nie ponosi odpowiedzialności:

1) za szkody spowodowane świadomym lub wynikłym z rażącego niedbalstwa działaniem na szkodę pacjenta, zawłaszcza za szkody spowodowane postępowaniem sprzecznym z zasadami etyki zawodowej oraz naruszeniem przepisów o zawodzie bioenergoterapeuty (5150101).

2) za zakażenie wywołane wirusem żółtaczki zakaźnej lub wirusem HIV;

3) wynikające z naruszenia zasad higieny i aseptyki przy wykonywaniu czynności zawodowych

4)wynikłych z nieosiągnięcia zamierzonego rezultatu uzdrawiania  jeżeli proces uzdrawiania przeprowadzono zgodnie z zasadami sztuki bioenergoterapeutycznejj5) wyrządzone osobom bliskim ubezpieczającego lub osobom, za które ponosi odpowiedzialność;

6) wyrządzone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;

7) nie przekraczające 500 zł.

§ 5

UMOWA UBEZPIECZENIA.  POCZĄTEK ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest podpisanie niniejszej umowy przez ubezpieczającego, jej  przekazanie ubezpieczycielowi z dołączoną imienną listą bioenegoterapeutów wrażających chęć przystąpienie do umowy.

2. Umowa ubezpieczenia jest zawierana w formie  zbiorowej.

3. Zbiorowe umowy ubezpieczenia mogą być zawierane przez:

1) izby i cechy rzemieślnicze;

2) stowarzyszenia, zrzeszenia, federacje i inne zrzeszające bioenergoterapeutów;

3) pracodawców.

4. Zbiorowymi umowami mogą być objęci bioenergoterapeuci zatrudniający pomocniczy personel bioenergoterapeutów lub innych pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki

5. Odpowiedzialność TU Allianz Polska S.A rozpoczyna się od dnia podanego w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu należnej składki, chyba że ustalony zostanie odroczony termin płatności.

6. TU Allianz Polska S.A potwierdza zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia polisą oraz stosownym certyfikatem.

7. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę ubezpieczenia zawarto na inny okres.

8. Ochroną ubezpieczeniową objęte są czynności wykonane przez bioenergoterapeutów w okresie ubezpieczenia nawet jeżeli  ich  następstwa, ujawniły się w postaci szkód po jego zakończeniu.

 

§6

Składka ubezpieczeniowa

 

1. Strony stanowią, iż składka wynosić będzie 170 zł rocznie od jednego bioenergoterapeuty.

2. W przypadku zatrudnienia personelu pomocniczego będzie to składka 195 PLN rocznie.

3. Składka będzie płatna przez ubezpieczającego jednorazowo na podstawie listy osób przystępujących do ubezpieczenia  w terminie14 dni od dnia podpisania umowy.

§7

Suma gwarancyjna

 

1. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

2. Sumę ubezpieczenia (gwarancyjną) ustala się dla jednego i dla wszystkich zdarzeń w okresie trwania ubezpieczenia przy czym przyjmuje się, iż sumę ubezpieczeniową (gwarancyjną) stosuje się do każdej ubezpieczonej osoby.

3. Strony ustalają, iż suma gwarancyjna wynosi 100 000,-PLN .

4. Ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 500,-PLN w odniesieniu do każdej szkody rzeczowej

 

§ 8

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO,   TRYB POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY

Obowiązki ubezpieczającego w razie powstania szkody

1. W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować odpowiedzialność T.U. Allianz Polska S.A., ubezpieczający jest obowiązany:

1) starać się w miarę możliwości zapobiec zwiększaniu szkody oraz ustalić okoliczności zdarzenia;

2) niezwłocznie po powzięciu wiadomości o szkodzie zawiadomić o niej T.U. Allianz Polska S.A.  i stosować się do jego zaleceń;

3) ubezpieczający jest obowiązany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, zawiadomić T.U. Allianz Polska S.A. o zgłoszonym roszczeniu o odszkodowanie.

4) Ubezpieczający jest zobowiązany na żądanie Towarzystwa udzielić wszelkich potrzebnych wyjaśnień i dostarczyć dowody niezbędne do ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody.

5) Jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne albo jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, ubezpieczający jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o tym T.U. Allianz Polska S.A..

6)  Na żądanie T.U. Allianz Polska S.A. ubezpieczający jest obowiązany udzielić pełnomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez T.U. Allianz Polska S.A..

7) Ubezpieczający ma obowiązek dostarczenia T.U. Allianz Polska S.A.  nieprawomocnego wyroku w czasie możliwym do złożenia od niego apelacji.

8) Bez zgody T.U. Allianz Polska S.A.  ubezpieczający nie jest uprawniony do zaspakajania lub uznania roszczenia osoby poszkodowanej.

9) W razie niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 1-8 T.U. Allianz Polska S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiarów szkody.

 

§ 10

PRAWO WYPOWIEDZENIA UMOWY W CZASIE TRWANIA UBEZPIECZENIA

1.. Każda ze stron może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania lub od daty doręczenia ubezpieczającemu odmowy wypłaty odszkodowania, wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. W razie wypowiedzenia umowy składka za nie wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w danym okresie ubezpieczenia nie wypłacono odszkodowania.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu Allianz  Polska S.A. Nr 2/2000 z dnia 12.01.2000 r. , powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 

 

 

 

Za T.U. Allianz Polska S.A.                                                              Za ubezpieczającego

 

       Halina Kamać

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z

TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY NA

WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

 

Zawarta   pomiędzy T.U. Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Chocimska 17  reprezentowanym przez :

 

Agatę Skrężyna-Dudek – menagera wydziału ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Martyna Wołosz– koordynatora wydziału ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

 

a

 

                                Warszawa zwanym dalej Ubezpieczającym reprezentowanym przez:

 

.........................................................................................................

 

 

.........................................................................................................

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Niniejsza umowa ubezpieczenia oparta na warunkach szczególnych  ma zastosowanie do umów odpowiedzialności cywilnej  osób wykonujących zawód bioenergoterapeuty .

2.    Ubezpieczony – osoba wykonujący usługi z zakresu bioenergoterapii,  posiadającą  uprawnienie do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty - nr rej. zawodu 5150101 (Dz. U. Nr 48 poz.253 z dn. 20.IV.1995r.).  oraz opłacająca składkę za ubezpieczenie,

3.    Umowę zawiera się w formie grupowej, z zastrzeżeniem, że jest to umowa na rzecz osoby trzeciej, bądź w formie indywidualnej..

4.  Grupowe umowy ubezpieczenia mogą być zawierane przez:

     - izby i cechy rzemieślnicze bioenergoterapeutów,

- inne organizacje stowarzyszające bioenergoterapeutów (stowarzyszenia, zrzeszenia,  federacje itp.),

     - pracodawców.

§ 2

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą umową, postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej T.U. Allianz Polska S.A. obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, TU Allianz Polska S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową ustawową odpowiedzialność cywilną osoby ubezpieczonej za szkody rzeczowe i osobowe wynikające z nienależytego wykonania usług świadczonych przez bioenergoterapeutów.

2. TU Allianz Polska S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową bioenergoterapeutów prowadzących praktykę prywatną  jak również praktykę w zakładach publicznych.

3.    Ochroną ubezpieczeniową objęci są bioenergoterapeuci wykonujący następujące zabiegi:

-         zabiegi bezdotykowe – pasy , działania na odległość, seanse zbiorowe,

-         dotykowe – głaski, aplikacje , implozje,

-         masaże - biomasaże ( Maruii, Shitsu itp.)

-         techniki manualne na kręgosłupie ( chiripraktyka)

-         akupunktura – ( igły) wykonują lekarze

-         akupresura – uciski punktów energetycznych na ciele pacjenta

-         calwikopunktura  -  uciski tzw. Gwoździami w miejscach przepływu energii,

-         psychoterapia -  wykonują psychoterapeuci, psychiatrzy,

-         stosowanie ziół i innych środków o charakterze spożywczo-dietetycznym oraz tzw. Paraleki,

-         stosowanie ziół – bioenergoterapeuci, zielarze i dietetycy

-         inne nie wymienione praktyki z dziedziny medycyny holistycznej.

5. Jeżeli ubezpieczony , wykonująca praktykę prywatną, zatrudnia personel pomocniczy, za którego czynności ponosi odpowiedzialność, wymagane jest opłacenie składki podwyższonej o 15%.

 

§ 3

ŚWIADCZENIA

1. Z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TU Allianz Polska S.A jest obowiązane do:

1) zapłacenia odszkodowania należnego od osoby ubezpieczonej w myśl obowiązujących przepisów prawa, z tym że limit odpowiedzialności  na każde zdarzenie określony jest wysokością sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia; kilka szkód wynikających   z tego samego zdarzenia szkodowego uważa się za jedno zdarzenie;

2) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Towarzystwa celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody;

3) pokrycia niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniem osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie Towarzystwa lub za jego zgodą;

4) zwroty uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększaniu się szkody.

 

 

 

 

 

§ 4

WYŁĄCZENIA

1. TU Allianz Polska S.A nie ponosi odpowiedzialności:

1) za szkody spowodowane świadomym lub wynikłym z rażącego niedbalstwa działaniem na szkodę pacjenta, zawłaszcza za szkody spowodowane postępowaniem sprzecznym z zasadami etyki zawodowej oraz naruszeniem przepisów o zawodzie bioenergoterapeuty (5150101).

2) za zakażenie wywołane wirusem żółtaczki zakaźnej lub wirusem HIV;

3) wynikające z naruszenia zasad higieny i aseptyki przy wykonywaniu czynności zawodowych

4)wynikłych z nieosiągnięcia zamierzonego rezultatu uzdrawiania, jeżeli proces przeprowadzono zgodnie z zasadami sztuki bioenergoterapeutycznejj

5) wyrządzone osobom bliskim ubezpieczającego lub osobom, za które ponosi odpowiedzialność;

6) wyrządzone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;

7) nie przekraczające 500 zł.

§ 5

UMOWA UBEZPIECZENIA   POCZĄTEK ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest podpisanie niniejszej umowy przez ubezpieczającego  i przekazanie ubezpieczycielowi wraz  z imienną listą bioenegoterapeutów wrażających chęć przystąpienie do umowy.

2. Umowa ubezpieczająca jest zawierana w formie  zbiorowej.

3. Zbiorowe umowy ubezpieczenia mogą być zawierane przez:

1) izby i cechy rzemieślnicze;

2) stowarzyszenia, zrzeszenia, federacje i inne zrzeszające bioenergoterapeutów;

3) pracodawców.

4. Zbiorowymi umowami mogą być objęci bioenergoterapeuci zatrudniający pomocniczy personel bioenergoterapeutów lub innych pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki

5. Odpowiedzialność TU Allianz Polska S.A rozpoczyna się od dnia podanego w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu należnej składki, chyba że ustalony zostanie odroczony termin płatności.

6. TU Allianz Polska S.A potwierdza zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia polisą oraz stosownym certyfikatem.

7. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę ubezpieczenia zawarto na inny okres.

8. Ochroną ubezpieczeniową objęte są czynności wykonane przez bioenergoterapeutów w okresie ubezpieczenia nawet jeżeli  ich  następstwa, ujawniły się w postaci szkód po jego zakończeniu.

 

§6

Składka ubezpieczeniowa

 

1. Strony stanowią, iż składka wynosić będzie 170 zł rocznie od jednego bioenergoterapeuty.

2. W przypadku zatrudnienia personelu pomocniczego będzie to składka 195 PLN rocznie.

3. Składka będzie płatna przez ubezpieczającego jednorazowo na podstawie listy osób przystępujących do ubezpieczenia  w terminie14 dni od dnia podpisania umowy.

§7

Suma gwarancyjna

 

1. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

2. Sumę ubezpieczenia (gwarancyjną) ustala się dla jednego i dla wszystkich zdarzeń w okresie trwania ubezpieczenia przy czym przyjmuje się, iż sumę ubezpieczeniową (gwarancyjną) stosuje się do każdej ubezpieczonej osoby.

3. Strony ustalają, iż suma gwarancyjna wynosi 100 000,-PLN .

4. Ustala się fernszyzę redukcyjna w wysokości 500,-PLN w odniesieniu do każdej szkody rzeczowej

 

§ 8

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO,   TRYB POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY

Obowiązki ubezpieczającego w razie powstania szkody

1. W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować odpowiedzialność T.U. Allianz Polska S.A., ubezpieczający jest obowiązany:

1) starać się w miarę możliwości zapobiec zwiększaniu szkody oraz ustalić okoliczności zdarzenia;

2) niezwłocznie po powzięciu wiadomości o szkodzie zawiadomić o niej T.U. Allianz Polska S.A.  i stosować się do jego zaleceń;

3) ubezpieczający jest obowiązany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, zawiadomić T.U. Allianz Polska S.A. o zgłoszonym roszczeniu o odszkodowanie.

4) Ubezpieczający jest zobowiązany na żądanie Towarzystwa udzielić wszelkich potrzebnych wyjaśnień i dostarczyć dowody niezbędne do ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody.

5) Jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne albo jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, ubezpieczający jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o tym T.U. Allianz Polska S.A..

6)  Na żądanie T.U. Allianz Polska S.A. ubezpieczający jest obowiązany udzielić pełnomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez T.U. Allianz Polska S.A..

7) Ubezpieczający ma obowiązek dostarczenia T.U. Allianz Polska S.A.  nieprawomocnego wyroku w czasie możliwym do złożenia od niego apelacji.

8) Bez zgody T.U. Allianz Polska S.A.  ubezpieczający nie jest uprawniony do zaspakajania lub uznania roszczenia osoby poszkodowanej.

9) W razie niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 1-8 T.U. Allianz Polska S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiarów szkody.

 

§ 10

PRAWO WYPOWIEDZENIA UMOWY W CZASIE TRWANIA UBEZPIECZENIA

1.. Każda ze stron może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania lub od daty doręczenia ubezpieczającemu odmowy wypłaty odszkodowania, wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. W razie wypowiedzenia umowy składka za nie wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w danym okresie ubezpieczenia nie wypłacono odszkodowania.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu Allianz  Polska S.A. Nr 2/2000 z dnia 12.01.2000 r. , powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 

 

Z poważaniem

HALINA    KAMAĆ

Ubezpieczenie  dla Bioenergoterapeutów

I –sze w Polsce Ubezpieczenie Odpowiedzialności

Cywilnej Bioenergoterapeutów na Warunkach

 Szczególnych !!!

 

Umowa Ubezpieczenia na warunkach szczególnych została opracowana przez Departament Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w T.U. Allianz Polska S.A. na pisemną prośbę Zarządu Polskiego Cechu.

        Agentem Serwisującym i współtwórcą Umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej na Warunkach Szczególnych jest Senior Agent T.U. Allianz Polska S.A.
HALINA KAMAĆ – członek Zarządu Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów w Warszawie.

Tel.kontaktowe:

Halina Kamać                                                                                    0-602 504 318

                Biuro T.U. Allianz Polska S.A.                                 tel:        5294910                                                                                                                                         

                                                                                                                fax. 529 49 60

e-mail:        halina.kamac@port.allianz.pl

www:        www.allianz.pl

http://port.allianz.pl/halina.kamac/

 

Warunki Szczególne Ubezpieczenia zostały opracowane na podstawie opisu zawodu bioenergoterapeuty wpis do rejestru sądowego nr.rej.5150101 Dz.Ustaw 48 poz 253 z dnia 29.04.1995 r. i kodeksu etycznego zawodu bioenergoterapeuty i radiestety.

 

                                                                Halina KAMAĆ

 

 

 

 

 

 

Send mail to bioenergoterapia@wp.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PSBUR
Ostatnia modyfikacja: grudnia 16, 2019 (opracowanie RRUlman)